НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ЗА НАС - Проекти

 

 

 

 

 

 

      ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ е бенефициент по дейност  „Мобилност”,  сектор  „Училищно образование”, по Програма „ЕРАЗЪМ +” и стартира  осъществяването на проект “Повишаване  качеството на иновативната Монтесори среда и обучение в ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"”.

 

    Основната цел на проекта е насочена към придобиване, валидиране  и внедряване на нови ключови компетентности и умения на учителите и управляващия персонал по отношение на Монтесори философията и педагогика и ролята на учителя., които да доведат до подобряване на иновативната монтесори среда и добавяне на нови елементи в методиката  и начина на обучение, преподаване (вкл. формиране на разновъзрастови класове), комуникация с учениците в ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“, организиране на средата.

 

    В рамките на проекта ще бъдат осъществена три основни дейности:  подготвителна дейност, която ще подготви успешно участниците в дейност “Мобилност”, както и ще информира обществеността по отношение на целите и бъдещите дейности по проекта; в дейност “Мобилност” двама представители на екипа на ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ ще бъдат обучени в курс: “Practical Materials (B) Workshop” в периода от  29.09- 7.10 2018 г. в Осло, Кралство Норвегия, организиран от Уотърпарк Монтесори; в дейност “Последващи дейности” ще бъде осъществено поетапно практическо внедряване и използване на получените знания и умения в училищната среда; ще бъдат валидирани компетенциите разпространени резултатите сред заинтересовани страни.

 

    Очакваните резултати, които се очаква от осъществяване на проекта, са: подобрени компетенции, свързани с  професионални профили на участниците; увеличен капацитет за иновиране на метода на преподаване, организация на учебния процес, монтесори среда; по-високо качество  и възможност за формиране на универсални  учебни умения у учениците; умения за въвеждането и провеждане на обучение в Монтесори разновъзрастови класове; по-добро разбиране на езиковото и културното многообразие; усвоени европейски измерения на Монтесори философията и педагогиката; повишено чувство на инициативност и внедряване на нови идеи, техники; повишени познания за европейските ценности; подобрени възможности за кариерно развитие; повишена мотивация и удовлетворение в ежедневната им работа.

 Проектът е изпълнен в три основни етапа:

  1. Етап на планиране - логистично осигуряване на мобилността, както и предварителна подготовка на участниците.

  2. Изпълнение на дейностите по мобилност (Етап 2) - участие в структуриран курс на двама участници - един учител и учител / директор на ЧНУ „Д-р Мария Монтесори“. Получаване на сертификати.

  3. Проследяване (Етап 3) - практическо прилагане и използване на придобитите знания и умения в ЧНУ „Д-р Мария Монтесори“.

 Този етап осигури  също и валидиране на придобитите компетенции, дейности за разпространение и оценка на постигнатите резултати.

По време на проекта беше проведен структуриран курс на двама участници (един учител и учител/ директор на ЧНУ „Д-р Мария Монтесори“) в практическата работилница за материали от възрастта за възрастови групи: 6-9 и 9-12 годишни и Waterpark Montessori International в Осло. Придобитите компетенции от участниците бяха:

- нови умения за организиране на Монтесори среда; подготовка на нови учебни материали за  разновъзрастови групи ученици (6-9 и 9-12).

 - нови умения за интегриране на философията и педагогиката на Монтесори в българската образователна среда и метода на преподаване чрез нови практически материали, иновации в средата на Монтесори в ЧНУ „Д-р Мария Монтесори“.

- нови техники, добри европейски практики в областта на философията и педагогиката на Монтесори, умения за наставничество и комуникация с учениците в клас;

- умения за иновации в организацията на учебния процес, Монтесори среда;

 - компетенции за по-добро разбиране на езиковото и културното многообразие;

 - компетенции и възможности за формиране на универсални умения за учене на учениците;

 - умения за въвеждане на мултидисциплинарни и разновъзрастови класове Монтесори;

 

В резултат на реализирания проект бяха постигнати следните резултати:

1. Успешно планирано, логистично организирано и участие в структуриран курс на един учител и преподавател / директор на ЧНУ "Д-р Мария Монтесори" на практически семинар по Монтесори материали. Получени са два сертификата за присъствие.

2. Практическа реализация и използване на придобитите нови знания и умения чрез включване на европейските нови идеи съгласно  Българския държавен  правилник  за образование към  програмата за обучение и методологията в Училището.

3. Разработване на нови материали за Монтесори и въвеждане на промени в моделите за преподаване и учене на Монтесори, учебната програма, средата на Монтесори.

4. Повишена роля на Монтесори преподавателя.

5. Проведено вътрешно обучение за представяне на проекта и предаване на знанията на други учители и методисти към  ЧНУ „Д-р Мария Монтесори“.

6. Изготвен доклад за наблюдение на поведението и развитието на учениците при прилагането на нови идеи, техники и модели.

7. Проведе се семинар сред представители на други училища и образователни организации, студенти от университет „Проф. Асен Златаров” - Бургас, извършиха 4 посещения на студенти в училищните сгради за наблюдение на процеса и използването на нови материали в клас.

8. Изготви мониторингов доклад във връзка с обучението и доклад за вътрешно и външно обучение.

9. Проведена бе среща с родителите за представяне на целите, резултатите и най-добрите практики.

10. Изготвена бе брошура и плакат.

11. Изготвиха се 3 презентации, използвани в семинара, вътрешното обучение и срещата с родителите.

12. Проведено бе проучване сред родители и ученици.

13. Валидирана компетентност и умения чрез издадение № 2 на Europass документи за мобилност. 

 

 

The aims of the project are: acquiring, validating and introducing new key competences and skills of teaching and managing staff, concerning Montessori philosophy and pedagogy; the role of the teacher/educator to improve the innovative Montessori environment and to get new elements in the methodology and the way of teaching, training, communication with pupils at Dr. Maria Montessori Private Primary School; the environment organization.

The project was fulfilled in three main phases:

1. Planning phase - logistic provision of mobility activity, as well as preliminary preparation of the participants.

2. Implementation of Mobility Activities (Phase 2) –participation in structured course of two participants – one teacher and a teacher/the principal of Dr. Maria Montessori Private Primary School. Certificates were received.

3. Follow-up (Phase 3) – practical implementation and using the acquired knowledge and skills at Dr. Maria Montessori Private Primary School.

This phase also provided validation of acquired competencies, dissemination activities and evaluation of the results achieved.

 

 During the project a structured course of two participants (one teacher and a teacher and headmaster of Dr. Maria Montessori Private Primary School) in Practical Montessori Materials Workshop was conducted for age groups: 6-9 and 9-12 year-olds and let by Waterpark Montessori International in Oslo. The acquired competence by participants were:

 - new skills in organizing Montessori environment; preparation of new teaching materials for multi-age 6-9 and 9-12  groups of pupils.

 - new skills at integrating Montessori philosophy and pedagogic in Bulgarian education environment and teaching method through new practical materials, innovating the Montessori environment at Dr. Maria Montessori Private Primary School.

- new techniques, good European practices in Montessori philosophy and pedagogic, skills for successful students’ mentoring and communication with them in class;

- competences in innovating the organization of the learning process, Montessori environment;

- competences in better understanding of linguistic and cultural diversity;

- competences and opportunity for formation of universal learning skills of the pupils;

- competences in introducing Montessori multidisciplinary and multi-aged classes;

 As a result of the implemented project the following outputs were achieved:

1.Successfully planned, logistically organized and participation in a structured course of one teacher and a teacher and principal of Dr. Maria Montessori Private Primary School at Practical Montessori Materials Workshop. Obtained two attendance certificates.

2.Practical implementation and using of the acquired new knowledge and skills by incorporating the European new ideas according the Bulgarian Government Education Regulations in the training programme and methodology at School.

3.Developed new Montessori materials and introduced changes to Montessori teaching and learning patterns, curriculum, Montessori environment.

4.Enhanced Montessori teacher's role.

5.Conducted an internal training for presenting the project and transfer the knowledge to other teachers and Methodists of Dr. Maria Montessori Private Primary School.

6.Prepared report of observation of the pupils' behavior and development in the implementation of new ideas, techniques and models.

7.Conducted a workshop among representatives of other schools and educational organizations, students fromProf. Asen Zlatarov University– Burgas, carried out 4visits of university students at school premises to observe the process and usage of new materials at class.

8.Prepared a Monitoring report with reference to the training and report of internal and external training.

9.Conducted a meeting with parents for presenting goals, results, and best practices.

10.Prepared a brochure and poster.

11.Prepared 3 presentations used in the workshop, internal training and meeting with parents.

12.Carried out a survey among parents and pupils.

13.Validated competence and skills through issued #2 of Europass Mobility Documents.

 

 

 Още от раздела

Иновация

  Визия: ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“-иновативно училище, формиращо  умения за самообучение, способстващо изграждането на общество на самостоятелни и отговорни личности...Мисия

Мисията на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори» е да развива потенциала на всеки ученик, подготвяйки го да бъде отговорен участник в световната общност, като се фокусира върху развитието на характера, лидерството, уменията за мислене, знания за живота, умения за управление и творчески способности, способности за общуване, сътрудничество, отговорност и самоконтрол...Обща информация

Профил на Частно Начално Училище «Д-р Мария Монтесори»

ЧНУ«Д-р Мария Монтесори» е лицензирано със заповед на МОН №14-22/08...История

      

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището