График на учебните часове в електронна среда

График на учебните часове в електронна среда

Уважаеми родители,

След обябявяне на извънредното положение се наложи цялостна реорганизация на учебния процес с цел поддържане на непрекъснатостта на обучението на учениците от ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ – Бургас и осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители.

Изграждането и усъвършенстването на електронните платформи през първите две седмици ни предостави възможност да ги апробираме и всички заедно –учители, ученици и родители - да вземем решение кои от тях да използваме, за да осигурим оптимална организация на обучението от разстояние за децата и учениците според техните нужди и изградени компетентности.

През настоящата трета седмица от обучението в електронна среда, използвайки опита си, създадохме организация на работа и усъвършенствахме графици на учебните занятия за всеки от класовете, отговарящи на всички изисквания и препоръки на РУО – Бургас, МОН и Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците на Министъра на здравеопазването. Графикът на учебните часове на всеки клас е организиран така, че максимално да се доближава до седмичното разписание.

Обръщам внимание на това, че учебните часове в електронна среда са с продължителност, както следва: начален етап – 20 минути; прогимназиален етап – 30 минути. В начален етап се реализира само един урок за нови знания, а по останалите предмети се предоставят материали и дейности за упражнение върху изучен вече учебен материал.

Дневната натовареност на учениците при работа в електронна среда не трябва да превишава шест астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда.

Практиката на преподаване в отворени и затворени образователни групи през социалните мрежи е свързано с редица опасности – изтичане на  лични данни на ученици и продуктово позициониране. Работата в социални мрежи е с ниска образователна ефективност. Разнообразието от интернет приложения, социални мрежи и електронна поща могат да се използват за обратна връзка и при необходимост от комуникация с родители, колеги и ученици.

По-висока е ефективността при работа в електронни платформи в защитена среда, които предлагат допълнителни възможности – споделяне на екран, ползване на бяла дъска, структуриране на учебни материали, видео и аудиовръзки и др.

Изборът на конкретни електронни материали е право и отговорност на учителя, който преценява  какво, доколко и как учениците могат да използват дигиталните ресурси. На този етап не се поставят оценки на учениците, а учителят следи ангажираността и активността на всеки свой ученик, като си води бележки за работата и напредъка на учениците. Това той отразява в Дневника за наблюдения, който е основен източник на информация за развитието на ученика в Монтесори училището. 

Поддържането на непрекъснат и ефективен процес на обучение и учене от разстояние изисква свързаност, комуникация и уменията на всички участници в учебния процес – директор, учители, ученици и родители.

В тази връзка, моля да подкрепяте процеса на обучение в електронна среда, да съдействате при работата на децата с платформите, ако е необходимо, да търсите обратна връзка от учители и ученици.

 

С уважение,

БИЛЯНА ВЪТЕВА

ДИРЕКТОР

Файлове за изтегляне:

-
- График за V клас
- График за IV клас
- График за III клас
- График за I клас
- График за II клас