ДОКУМЕНТИ

 

Извлечение от Правилника за дейността на ЧОУ „Д-р Мария

Монтесори“приет на Педагогически съвет и утвърден със заповед на

Директора

ЧАСТ ІІІ

ФИНАНСИРАНЕ. УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СИСТЕМАТА НА

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 126. ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ е с частно финансиране, съгласно

закона, по който е учредено. Родителите на учениците заплащат годишна

такса за предоставената образователна услуга.

Чл. 127. Размерът на таксите се формира на база разходи за издръжка на един

ученик. Разходите включват обезпечаване на учебния процес, целодневната

организация на учебния ден, изхранване и всички допълнителни дейности.

Чл. 128. (1) Годишната такса се заплаща за учебното време. Може да се

заплати еднократно или на три вноски.

(2) При обучение на повече от едно дете/ един ученик от семейство,

родителите получават преференции в размер на 10% от годишната такса за

второто дете.

Чл.129. За предоставената образователна услуга се сключва договор между

родителите/настойниците и ЧОУ „“Д-р Мария Монтесори“ ООД. В договора

се определят условията и редът за заплащане на дейностите, обезпечаващи

обучението и допълнителните дейности, в които ще участва детето/ученикът.

Чл. 130. (1) За осъществяване на задължителното предучилищно и училищно

образование на децата и учениците, ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ може да

получава държавно финансиране по условията и реда на ЗПУО.

(2) След включване на училището в системата на държавно финансиране, се

финансират дейности по обучението и възпитанието на учениците от

задължителна предучилищна и училищна възраст в дневна форма.

(3) При получаване на държавно финасиране ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“

може да извършва дейности по възпитание и обучение на учениците срещу

заплащане, само извън финансираните от държавата.

(4) При получаване на държавно финасиране ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“

ще осигури възможност за безплатно обучение на не по-малко от 20 на сто от

приетите деца и ученици, в това число с изявени дарби и/или със специални

образователни потребности.

(5) Предоставянето на средства от държавния бюджет започва от началото на

бюджетната година, следваща годината на включването в системата на

държавното финансиране.

Чл. 133. При получаване на държавно финансиране, ЧОУ „Д-р Мария

Монтесори“ ще осигури възможност 20% от приеманите в него деца и

ученици, в това число и такива с изявени дарби и ученици със специални

образователни потребности, да се обучават без заплащане и на дейностите по

чл.130 ал.3.

Чл. 134. На безплатно обучение в училището ще се приемат деца и ученици,

които отговарят на следните критерии:

конкурси, доказани с грамоти и дипломи.

извънкласните дейности за предходните две години.

училището предходните две години.

година.

педагогически умения,постига високи резултати и обезпечаващ ефективен

учебен процес в изпълнение на стратегията на образователната институция за

кадрова политика.

Монтесори среда не застрашава здравето и живота му, както здравето и

живота на останалите деца/ученици и възрастни в групата/класа.

Чл. 135. (1) ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ публикува на интернет страницата

си условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се без

заплащане за всяка учебна година в срок до 15 август.

(2) В срок от 1-ви до 5-ти септември родителите на учениците, които

отговарят на критериите по чл.134 подават заявление при директора на

училището. Комисия, определена със заповед на директора, разглежда

приетите документи и дава предложение на управителя на юридическото

лице на училището за ученици, които могат да се обучават безплатно за

текущата учебна година. Управителят внася на заседание на педагогическиясъвет списъка за разглеждане и приемане. Резултатите за приетите деца сеобявяват в срок до 15 септември.Файлове за изтегляне:


- Отчет - 31.12.2022г
- Отчет -31.07.2022г
- Отчет - 30.09.2022г