ДОКУМЕНТИ

 

Извлечение от Правилника за дейността на ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“приет на Педагогически съвет и утвърден със заповед на Директора

ЧАСТ ІІІ

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 122. ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ е с частно финансиране, съгласно закона, по който е учредено. Родителите на учениците заплащат годишна такса за предоставената образователна услуга.

Чл. 123. Размерът на таксите се формира на база разходи за издръжка на един ученик. Разходите включват обезпечаване на учебния процес, целодневната организация на учебния ден, изхранване и всички допълнителни дейности.

Чл. 124. (1) Годишната такса се заплаща за учебното време. Може да се заплати еднократно или на три вноски.

(2) При обучение на повече от едно дете/ един ученик от семейство, родителите получават

преференции в размер на 10% от годишната такса за второто дете.

Чл.125. За предоставената образователна услуга се сключва договор между

родителите/настойниците и ЧОУ „“Д-р Мария Монтесори“ ООД. В договора се определят

условията и редът за заплащане на дейностите, обезпечаващи обучението и допълнителните дейности, в които ще участва детето/ученикът.

Чл. 126. (1) За осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците, ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ може да получава държавно финансиране по условията и реда на ЗПУО.

 (2) След включване на училището в системата на държавно финансиране, се финансират дейности по обучението и възпитанието на учениците от задължителна предучилищна и училищна възраст в дневна форма.

(3) При получаване на държавно финасиране ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ може да извършва дейности по възпитание и обучение на учениците срещу заплащане, само извън финансираните от държавата.

(4) При получаване на държавно финасиране ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ ще осигури възможност за безплатно обучение на не по-малко от 20 на сто от приетите деца и ученици, в това число сизявени дарби и/или със специални образователни потребности.

Чл.127. (1) За разграничаване на разходите, финансирани със средствата на държавния бюджет, училището разработва „Механизъм за разделение на общите разходи, свързани с дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците”

Чл.128. Събираните приходи от дейности срещу заплащане, както и приходите, реализирани на друго основание от училището не могат да се използват за разходи за дейностите, финансирани със средства от държавния бюджет.

 Чл. 129. При получаване на държавно финансиране, ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ ще осигури възможност 20% от приеманите в него деца и ученици, в това число и такива с изявени дарби и ученици със специални образователни потребности, да се обучават без заплащане.

Чл. 130. На безплатно обучение в училището ще се приемат деца и ученици, които отговарят на следните критерии:

 • Участват в национални и международни конкурси и олимпиади, доказани с грамоти и дипломи.
 • Ученици с постигнати отлични резултати в учебния процес и извънкласните дейности за предходните две години.
 • Дете/ученик от семейство с повече от две деца, които са обучавани в училището предходните две години с активно участие в учебната и допълнителната дейност.
 • Дете/ученик полусирак или сирак, обучаван в училището повече от една година.
 • Дете/ученик, свързан по първа сребърна лининя със служител в училището.
 • Дете/ученик, чийто родител е учител в училището и притежава особени педагогически умения, постига високи резултати и обезпечаващ ефективен учебен процес в изпълнение на стратегията на образователната институция за кадрова политика.
 • Дете/ученик със специални образователни потребности, чието поведение в Монтесори среда не застрашава здравето и живота му, както здравето и живота на останалите деца/ученици и възрастни в групата/класа.

 

Условия и ред за приемане на деца и ученици в рамките на 20% за всяка учебна година

(1) В срок до 15 август ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ публикува на интернет страницата си условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се без заплащане за всяка учебна година.

(2) Съгласно Чл. 130 от Правилника на безплатно обучение в училището ще се приемат деца и ученици, които отговарят на следните критерии:

 • Участват в национални и международни конкурси и олимпиади, доказани с грамоти и дипломи.
 • Ученици с постигнати отлични резултати в учебния процес и извънкласните дейности за предходните две години.
 • Дете/ученик от семейство с повече от две деца, които са обучавани в училището предходните две години с активно участие в учебната и допълнителната дейност.
 • Дете/ученик полусирак или сирак, обучаван в училището повече от една година.
 • Дете/ученик, свързан по първа сребърна лининя със служител в училището.
 • Дете/ученик, чийто родител е учител в училището и притежава особени педагогически умения, постига високи резултати и обезпечаващ ефективен учебен процес в изпълнение на стратегията на образователната институция за кадрова политика.
 • Дете/ученик със специални образователни потребности, чието поведение в Монтесори среда не застрашава здравето и живота му, както здравето и живота на останалите деца/ученици и възрастни в групата/класа.

(3) В срок от 1-ви до 5-ти септември родителите на учениците, които отговарят на критериите по чл.130 подават заявление при директора на училището.

(4) Комисия, определена със заповед на директора, разглежда приетите документи и дава предложение на управителя на юридическото лице на училището за ученици, които могат да се обучават безплатно за текущата учебна година.

Управителят внася на заседание на педагогическия съвет списъка за разглеждане и приемане.

Педагогическият съвет уведомява одобрените кандидати.

 

 Файлове за изтегляне:


- Отчет - 31.12.2022г
- Отчет -31.07.2022г
- Отчет - 30.09.2022г
- Отчет - 31.12.2023г
- Отчет - 30.04.2024г
- Отчет -31.05.2024г