Основно училище

„Образованието на възраст между шест и дванадесет години не е пряко продължение на това, което е минало преди, макар че е изградено на тази основа. Психологически има решителна промяна в личността и ние признаваме, че природата е направила този период за придобиване на култура, точно както предишният е бил за усвояването на околната среда." 

 Учим се как да мислим!

 Програмата за начален етап в Монтесори училището предлага несравнима възможност за непрекъснато развитие на Вашето дете, което  се е обучавало в Група 3-6. То навлиза в нов период от живота си; това социално, креативно, с богато въображение дете се нуждае от организирана и планирана среда, която да подкрепи нарастващата му независимост и желание за обучение. Програмата е за деца на възраст между 6 и 12 години и е предназначена да отговори на нуждите на Вашето дете в тази фаза на неговото развитие . Опитът и знанията, които детето ще получи в началното Монтесори училище ще оформи не само неговите умения, но и отношението му към ученето до края на живота му. Класните стаи в I-ва степен по целия свят споделят следните черти:

Програмата в I-ва степен  на началния етап е изградена върху основите на програмата на Група 3-5.

Когато детето навлезе в I-ва степен на началния етап,  то  ще намери много, което е познато в тази нова обстановка. Монтесори средата в класната стая на началното училище е красива и обмислено подготвена, за да подкрепи независимото обучение; тя е ориентирана към детето, а не към възрастните. Има определени видове дейности, които могат да се провеждат само сред природата. Много от красивите Монтесори материали от класната стая на Група 3-5 се намират и в I-ва степен на началния етап, където Вашето дете ще ги използва по нови начини, подходящи за разширяващия се ум и ще направи свои собствени открития в езика, математиката и науката. Може би най-важното е, че останалите деца в класа имат подобен опит, че са развили отношения на уважение и подкрепа и са  уверени и компетентни ученици.

Учебната програма в I-ва степен на началното Монтесори училище стига до там, докъдето стига въображението на детето. Целта на традиционната учебна програма е да се очертае какво трябва да научи детето. 

В Монтесори искаме Вашето дете да може да научи всичко! Отправна точка за всички степени на обучение са „Големите истории“- тези импресионистични и научни истории се представят всяка година и дават на учениците „голямата картина“ на света, астрономията, науката за земята, география, химия, физика, биология, история, антропология, културни и социални изследвания, език, математика, музика и изкуство. Следващите уроци предлагат на децата ключове за по-подробно изследване на тези области на човешкото познание. Тези уроци са отправни точки за собствената дейност на вашето дете. Смисленото учене се случва, когато децата се вдъхновят от урок и започнат да изследват темата и да работят самостоятелно.

Децата работят самостоятелно и съвместно.

В класната стая на Група 3-5   Вашето дете успява да се концентрира най-добре, когато работи паралелно с връстниците си, всеки със собствена дейност. Децата в I-ва степен, обаче са в различен етап на развитие и имат силен стремеж да бъдат социални и да си сътрудничат. Поради тази причина по-голямата част от уроците и последващите проекти в I-ва степен  се правят по двойки или група деца. Всеки ден детето Ви ще практикува социалните умения, необходими за планиране и изпълнение на своите проекти: делегиране и разделяне на труда, споделяне на ресурси, вземане на групови решения, поемане на отговорност за действия и празнуване на успеха на връстниците. Конфликтът не е рядкост, но мотивацията за разрешаването му идва от децата и ангажираността им с техните проекти. Учителят в Монтесори моделира и подкрепя конструктивно и уважително решаването на проблеми.

Класната стая е създадена да подхранва въображението и разума.

Учениците от I-ва степен са естествено любопитни и имат силен вътрешен стремеж да открият как работи нашият свят. Те могат да попитат: „Как една риба диша под вода?“ „Кое число идва след трилион?“ „Какво причинява изригване на вулкан?“. Вместо просто да им дадат верните отговори, учителите  в Монтесори задават правилните въпроси; те разказват истории, за да вдъхновят въображението на децата и да ги накарат да изследват сами, за да разберат повече: за вулканите и динозаврите и Моне, за гладиаторите и маковете, за скейтбордовете и маслото, чистенето и гепардите и - няма ограничение! Водени от страстите си, децата са отворени за приноса от учителя, който усъвършенства уменията им за четене, писане, разсъждения и изследователска работа.

Работата на децата е отворена и творческа.

Отговорът на всяко дете е уникален и тяхната последваща работа отразява тези индивидуални различия. Вашето дете е свободно да формира или да се присъедини към група, за да работи с концепциите, въведени в урока. Например група деца може да има урок по частите на реката. Някои биха могли да изберат да обозначат контурна карта с реките на Северна България. Други могат да изберат да повторят демонстрацията с речния модел (и без учителя), като обозначават за себе си частите, демонстрирани преди. Друга двойка може да бъде заинтригувана от конкретна река, спомената в урока, или от реката, минаваща през техния град, и те могат да започнат изследователски проект за Марица или Искър. Тъй като децата са свободни да се движат из класната стая и да виждат какво правят другите, не е рядкост идеята да се разпространи; децата се стимулират не само от уроците на учителя, но и един от друг.

Децата са агенти в собственото си образование.

Децата в Монтесори имат значително по-голям принос за това как се учат и контролират как учат, отколкото децата в традиционните училищни условия. Техните естествени стилове и предпочитания се спазват и подкрепят. Многоезичният формат на класната стая предотвратява сравнението на децата; очакват се различия в способностите и постиженията. Уроците се представят в малки групи на децата, които са готови за тях, независимо от тяхната възраст. Някои са ярки, заинтересовани и мотивирани, а други се нуждаят от преразглеждане и повтаряне на уроци за по-добро усвояване. Вашето дете е свободно да продължи да работи с материал или концепция толкова дълго, колкото е необходимо, или да продължи напред, когато е готово за ново предизвикателство. В Монтесори

Децата изследват собствените си интереси, като отговарят на стандартите, съответстващи на възрастта.

Във II-ра степен учениците в Монтесори учат широко и задълбочено, обхващайки много предмети, които не се изучават в традиционните училища. Децата често правят проучване на тема, която е особено интересна за тях. Следвайки утвърдения график и предписания учебен план, детето Ви може да се съсредоточи интензивно върху своята самостоятелно избрана работа, с минимално прекъсване. В същото време то ще си сътрудничи с учителя, за да гарантира овладяването на основните умения за всеки клас. Адаптираната версия на ДОС е достъпна за класа и учителят улеснява използването на тези стандарти от Вашето дете като ръководство за неговия избор на работа. За да подкрепи индивидуализирания си план за обучение, съставен за конкретното дете , учителят се среща редовно с него, за да планира и оценява  напредъка му.

 Децата са овластени да търсят знания извън класната стая.

Важен компонент на II-ра степен  е това, което наричаме „Излизане“. Излизането се случва за група деца, когато изследването на дадена тема изчерпва ресурсите на класната стая. Искаме децата да са подготвени да обикалят света, а не само нашите класни стаи. И така, имаме няколко отлични книги, но няма всичко за четене по дадена тема. Имаме много евокативни материали за изкуство и строителство, но вероятно не е единственото перфектно нещо, от което група деца се нуждаят, за да създадат своя модел. В резултат на това децата трябва да „излязат“ извън границите на класната стая, за да намерят необходимата информация или ресурс.

А излизането е планирано начинание от малка група деца. Те намират ресурс в общността, планират излети, организират собствен транспорт и надзор (от служители или доброволци-родители), подготвят се за преживяването, държат се с достойнство, докато са на открито, и се връщат, за да споделят своите изследвания с останалата част от класа. Всяко излизане е цял курс на изучаване на независимостта, отговорността и доброто гражданство, и разбира се да не пропуснем интелектуалните награди, които децата получават от такъв опит. Учениците от началното Монтесори училище излизат в публичната библиотека, в музеите, във фермите, в местните фирми и институциите за обществена услуга.  Те посещават пиеси, балети, концерти, публични лекции, турнета и други граждански предложения. Прекарват време навън, като имат директни преживявания с природния свят. Децата от Монтесори може да излизат от време на време или често, но преживяванията винаги са дълбоко лични и запомнящи се.

 Децата от начален етап в Монтесори училището преминават добре в следваща степен на своето образование.

В края на ІІ степен на Монтесори училището Вашето 12-годишно дете е готово за много важен преход: да стане юноша. Прекараните в Монтесори  години му дават свободата да се развива като уникален индивид. Той е преживял предизвикателствата и ползите от работата с група други деца на различна възраст и е видял своите умения и таланти, използвани  в много групови проекти. Той е развил умения във всички области на академичните начинания и очаква новите възможности извън началния етап в Монтесори. Той обича и се доверява на възрастните, с които работи. Преди всичко той е гъвкав и адаптивен.

Тези умения, кулминацията на 6-годишната Монтесори програма, ще му помогнат лесно да се адаптира в нови академични и социални ситуации в прогимназията, гимназията , колежа и извън него.

Вашето дете вече е готово да премине към Монтесори програмата за деца от 12 до 15 години.

От общността към обществото

"Но най-вече е важно образованието на подрастващите, тъй като юношеството е времето,когато детето се намира на ръба на зрелостта и става член на обществото."

Програмата за юноши в Монтесори училището е кулминацията на опита на детето като ученик. Все повече и повече Монтесори училища предлагат тази уникална програма, тъй като тя е създадена да посрещне и обслужва нуждите на децата през този период на огромен личен растеж и промени.

Върху основата на начален етап е изградена Монтесори програма за юноши за 12-15 годишна възраст.

Очаква се учениците да донесат високо ниво на независимост и самостоятелна насоченост, комфорт при съвместна работа и любов към ученето заради ученето. Те се отнасят един към друг с уважение и приемат, че всеки човек има различни сили и предизвикателства. Манипулативните материали от начален етап рядко присъстват, тъй като подрастващите са излезли извън тях и сега  напълно се справят с удобни  техники за обучение на четене, обсъждане и прилагане към задача.

Юношата трябва да  отговори на изискванията на нашето време: лично достойнство, социална справедливост и принадлежност.

Чувството за принадлежност се подхранва чрез дейностите, които учениците сами ръководят и чрез работа, която има ясна цел. Подрастващите работят рамо до рамо с увеличен брой възрастни и се ангажират с нуждите на общността: миене на съдове, плевене на градината, хранене на птици, доброволческа работа, писане на писма до институции и т.н.  Нуждата от принадлежност и способността за сътрудничество в голяма група мотивират младите хора самостоятелно да изготвят графици и да работят екипно в рамките на една и съща учебна програма. Очаква се всеки човек да вложи максимални усилия за изпълнение на съответната задача.