Пълен образователен цикъл

 

 

"В моята визия за бъдещето вече не са хората, които се явяват на изпити и преминават от средното училище в университета, а тези които преминават от един етап на независимост към по-висш чрез собствената си активност и усилия на волята." - Мария Монтесори

 

В училище Монтесори ние създададохме пълен образователен цикъл за деца от 2 до 14-годишна възраст. В нашето училище децата и учениците се обучават в няколко разновъзрастови групи:

 • Група ранно развитие 2-4 години;
 • Подготвителна група 4,5,6 години;
 • Начален етап – I- ва спепен - 6-9 години и II- ра спепен 9-12 години;
 • Прогимназиален етап - III-та степен- 12-14 години.

В програмата на ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” се придържаме към принципи на приемственост във всички степени на образованието относно педагогическите средства на обучение и възпитание, общодидактическите техники, методи и технологии, в чиято основа  са основополагащите принципи на педагогическата система на д-р Мария Монтесори:

 • принцип на свобода на детето в специално подготвена, развиваща учебна среда;
 • принцип на различната възраст и различно ниво на развитие на децата при формирането на класовете;
 • принцип на особената педагогическа позиция на учителя като наставник, тютор, фасилитатор.

От раждането си децата притежават вътрешна естествена потребност да се учат. В различните  етапи на развитие те са привлечени от различни неща. Следвайки идеята за природосъобразно развитие на детето, Мария Монтесори предлага своя възрастова периодизация.  Тя открива следните доминанти на развитие за всеки възрастов период:

От раждането до 6 години  доминанта се явява „попиващият разум” на детето:

 • Първи период - от 0 до 3 години – тип менталност, към която възрастните не могат да подходят;
 • Втори период - от 3 до 6 години – детето, като „строител” на самия себе си - в този период протича значителна трансформация на личността.

От 6 до 12 години - доминанта се явява физическата и ментална стабилност:

 • Първи период - от 6 до 9 години – детето е „изследовател – лаборант” на обкръжаващия го свят;
 • Втори период - от 9 до 12 години  детето е „учен – изследовател”.

От 12 до 18 години - доминанта се явява физическата и социална зрялост:

 • Първи период - от 12 до 15 години  – подрастващите осъзнават нравствения закон на живота;
 • Втори период - от 15 до 18 години  – това е фазата на активна социализация на младите хора.

Във всички периоди на развитие на децата пространството, в което те живеят, е от съществено значение за тяхното обучение.

А най-добрият вариант е това пространство да е в едно и също училище.

Така и родителите  ще бъдат уверени, че децата им ще растат обградени с философията на училището, която те първоначално са избрали.