Основно училище 1 - 7клас

 

„Образованието на възраст между шест и дванадесет години не е пряко продължение на това, което е минало преди, макар че е изградено на тази основа. Психологически има решителна промяна в личността и ние признаваме, че природата е направила този период за придобиване на култура, точно както предишният е бил за усвояването на околната среда." – Мария Монтесори

 Учим се как да мислим!

 Вашето дете навлиза в нов период от живота си.Това социално, креативно, с богато въображение дете се нуждае от организирана и планирана среда, която да подкрепи нарастващата му независимост и желание за обучение.

 Програмата в I-ва степен ( първи и втори клас)  е изградена върху основите на програмата на Подготвителна група. Монтесори средата в класната стая на началното училище е красива и обмислено подготвена, за да подкрепи независимото обучение.

 С много от материалите детето е работило в Подготвителна група, но тук то ще ги използва по нови начини, подходящи за разширяващия се ум и ще направи свои собствени открития в езика, математиката и науката.

 Учебната програма в I-ва степен на началното Монтесори училище стига до там, докъдето стига въображението на детето.

Целта на традиционната учебна програма е да се очертае какво трябва да научи детето.

В Монтесори искаме Вашето дете да може да научи всичко! Отправна точка за всички степени на обучение  са научните истории, които се представят всяка година и дават на учениците „голямата картина“ на света, астрономията, науката за земята, география, химия, физика, биология, история, антропология, културни и социални изследвания, език, математика, музика и изкуство.

Следващите уроци предлагат на децата възможност за по-подробно изследване на тези области на човешкото познание и те започват да изследват темата и да работят самостоятелно.

Децата работят самостоятелно и съвместно.

Децата в I-ва степен имат силен стремеж да бъдат социални и да си сътрудничат. Поради тази причина по-голямата част от уроците и последващите проекти в I-ва степен  се правят по двойки или група деца. Децата планират своите проекти, разделят работата, вземат групови решения, поемат отговорност за действията си.

Конфликтът не е рядкост, но разрешаването му идва от децата. Учителят в Монтесори моделира и подкрепя уважително решаването на проблемите.

Класната стая е създадена да подхранва въображението и разума.

Учениците от I-ва степен са естествено любопитни и имат силен вътрешен стремеж да открият как работи нашият свят.  Вместо просто да им дадат верните отговори, учителите  в Монтесори задават правилните въпроси; те разказват истории, за да вдъхновят въображението на децата и да ги накарат да изследват сами.Водени от страстите си, децата са отворени за приноса от учителя, който усъвършенства уменията им за четене, писане, разсъждения и изследователска работа.

Работата на децата е отворена и творческа.

 Вашето дете е свободно да формира или да се присъедини към група, за да работи с теориите, въведени в урока. Тъй като децата са свободни да се движат из класната стая и да виждат какво правят другите, не е рядкост идеята да се разпространи; децата се стимулират не само от уроците на учителя, но и един от друг.

 Децата са агенти в собственото си образование.

 Техните предпочитания се спазват и подкрепят. Персонализираното обучение предотвратява сравнението на децата; очакват се различия в способностите и постиженията. 

Във II-ра степен ( трети и четвърти клас) учениците в Монтесори учат широко и задълбочено, обхващайки предмети, които не се изучават в традиционните училища. Децата често правят проучване на тема, която е особено интересна за тях. Следвайки утвърдения график и предписания учебен план, детето Ви може да се съсредоточи интензивно върху своята самостоятелно избрана работа, с минимално прекъсване.

 В същото време то ще си сътрудничи с учителя, за да гарантира овладяването на основните умения за всеки клас. Адаптираната версия на ДОС е достъпна за класа и учителят улеснява използването на тези стандарти от Вашето дете като ръководство за неговия избор на работа. За да подкрепи индивидуализирания си план за обучение, съставен за конкретното дете, учителят се среща редовно с него, за да планира и оценява  напредъка му.

  Децата могат да търсят знания извън класната стая.

 Важен компонент на II-ра степен  е това, което наричаме „Излизане“. Излизането се случва за група деца, когато изследването на дадена тема изчерпва ресурсите на класната стая. Искаме децата да са подготвени да обикалят света, а не само нашите класни стаи. 

  Училище Монтесори разполага с голяма градина и децата прекарват голяма част от деня навън, в откритите класни стаи, в зеленчуковата градина или просто в двора.

В края на ІІ степен  Вашето 11-годишно дете е готово за много важен преход. Прекараните в Монтесори  години му дават свободата да се развива като уникален индивид. То е преживяло предизвикателствата и ползите от работата с група други деца на различна възраст и е видяло своите умения и таланти, използвани  в много групови проекти. То е развило умения във всички области на академичните начинания и очаква новите възможности извън началния етап в Монтесори. То обича и се доверява на възрастните, с които работи. Преди всичко то е гъвкаво и адаптивно.

Тези умения ще му помогнат лесно да се адаптира в нови академични и социални ситуации в прогимназията, гимназията , колежа и извън него.

Вашето дете вече е готово да премине към Монтесори програмата за деца от 11 до 14 години.

 От общността към обществото

 "Но най-вече е важно образованието на подрастващите, тъй като юношеството е времето, когато детето се намира на ръба на зрелостта и става член на обществото."-

Мария Монтесори

Програмата за юноши в Монтесори училището е кулминацията на опита на детето като ученик. Това е период на огромен личен растеж и промени.

Върху основата на начален етап е изградена Монтесори програма за юноши за 11-14годишна възраст ( пети, шести и седми клас).

Очаква се учениците да имат високо ниво на независимост и самостоятелна насоченост, комфорт при съвместна работа и любов към ученето заради ученето. Те се отнасят един към друг с уважение и приемат, че всеки човек има различни сили и предизвикателства. 

По отделните предмети влизат различни учители. Дигиталните технологии заемат определено място във всички направления.

Юношата трябва да  отговори на изискванията на нашето време: лично достойнство, социална справедливост и принадлежност.

Всички наши програми са предназначени да помогнат на учениците да развият: страст към ученето, силна представа за себе си, високи нива на академична и социална компетентност и увереността, необходима за посрещане на предизвикателствата с оптимизъм и способности.

Свободното ползване на един чужд език, изучаван през изминалите осем години, във висока степен на владеене (В2 от международни изпити към Cambridge University, Britain), които се провеждат в нашето училище, е стандарт за завършващите тази степен.

Много от дейностите от отделните етапи на Монтесори програмите можете да проследите в нашия сайт и на нашите фейсбук страници.