Новини

В БУРГАС ОТВАРЯ ВРАТИ РАЗЛИЧНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

    Частно Начално Училище "Д-р Мария Монтесори" отваря врати през новата учебнагодина и е естественно продължение на съществуващата вече пет години Къща надетето "Мария Монтесори" за възпитание и обучение на деца в доучилищна възраст.

    В училището ще се обучават деца в предучилищна група, първи, втори, трети ичетвърти клас.С този проект ние реализираме непрекъснат и цялостен процес на обучение надецата от 2 до 11 г., казват от училището. Предлагат се индивидуално темпо на обучение и възможност за задълбоченоизучаване на предмет по избор. Предвидени са допълнителни часове по английски език, музика, изобразителноизкуство, проектни дейности. С училището създаваме един от възможните модели на съвременно българскообразователно учреждение, убедени са от "Монтесори".

   Методите, чрез които се реализира образователната стратегия, включваттрадиционни и реформаторски идеи, които са взаимно свързани и балансирани. Учебните програми съчетават задължителната общообразователна подготовка иуникалната педагогическа система за свободно възпитание на децата вспециално подготвена развиваща среда на д-р Мария Монтесори, която осигурява на всяко дете възможност за самообучение и саморазвитие. Учебната среда в ЧНУ "Д-р Мария Монтесори" отговаря на всички стандарти на съвременното училище. В допълнение към задължителните изисквания, тя е създадена и по специален модел, с работни зони с монтесори материали.

  Обучението в ЧНУ "Д-р Мария Монтесори" се осъществява на ниво задължителенобщообразователен минимум, който покрива държавните образователниизисквания, залегнали в програмата на МОН. Както и интердисциплинарна учебна програма, съобразена с педагогическата система на Д-р Монтесори. Обучението в училището е целодневно. След основния урок децата работят в малки групи или самостоятелно и с помощта на учителя активно планират времето си, носят отговорност за работата си.

   ЧНУ "Д-р Мария Монтесори" създава условия всяко дете да расте независимо,чрез изграждане на доверие, компетентност, самочувствие и уважение къмдругите.Училището зачита децата като самостоятелни личности и насърчава стремежа имкъм независимост и социална отговорност, като същевременно създавадобронамерена, разнообразна и семейно ориентирана общност.

Назад